HATÁRŐR NYUGDÍJASOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

A tartalomból:  Honlap --- köszöntő, kezdőlapRólunk --- az Egyesület történeteKapcsolat --- üzenetküldési lehetőség a VezetőségnekAlapszabály --- az Egyesület AlapszabályaHatározatok --- vezetőségi, kibővített vezetőségi, közgyűlésiBeszámolók --- közhasznúsági, pénzügyi, adó 1%Galéria --- képes beszámolók az Egyesület éves tevékenységérőlKegyeleti --- Megemlékezés a tagtársaknak (Csak aktualitáskor jelenik meg!)Emlékek --- határőr emlékek, hagyományok, tradíciókMeghívó! --- programajánló (Csak aktualitás esetén jelenik meg!)

Orosháza booked.net
+18°C
Tartalomhoz ugrás

Alapszabály


HATÁRŐR NYUGDIJASOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

KÖZHASZNÚ CIVIL SZERVEZET   

A L A P S Z A B Á L Y A

( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

a 2015. június 27-i  Rendkívüli Közgyűlés határozatával
a 2015. november 21.-i Rendkívüli Közgyűlés határozatával

A kiegészítés :    dőlt betűvel
Kiegészítés: vastagított dőlt betűvelKészült:   3  példányban
Egy példány:                     19 lap
Készítette:   Hortobágyi Zoltán nyá.hör. alez.
Sokszorosította:
Kapják:  1.sz.pld. Gyulai Törvényszék
               2.sz.pld. Irattár
               3.sz.pld. Elnökség
                                     

Hatályos: Bírósági nyt. szám: Pk. 60. 150/1992/.

A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) a 2015. június 27.-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésen az  Egyesület  Alapszabályát  az alábbiak szerint  módosítja:

I.

A szervezet neve, székhelye és működési alapelvei

/ Általános rendelkezések /


a./ A szervezet neve: Határőr Nyugdíjasok  Orosházi Egyesülete

b/ A szervezet nevének rövidítése: HÖR.NY.OH.E.

c./ Székhelye:            5901 Orosháza,   Gyopárosi u. 1.

d./  Levelezési címe:  5900 Orosháza,  Gyopárosi u. 1.

e./ Bélyegzője: fekvő téglalap alakú bélyegző,  felirata:

HATÁRŐR NYUGDIJASOK
OROSHÁZI EGYESÜLETE
5901 Orosháza, Gyopárosi u.1.
Adószám: 18383939-1-04 Tak.szöv. O.h.  53300036-11038054

e./  jogállása:  közhasznú, érdekvédelmi, önálló jogi személy, mely egyben  úgy a helyi ( kistérség ),  valamint  országos,  ( regionális )  nyugdíjas  szervezetek  tagegyesületeként  működik.

f./ Működési területe:    kiterjed  Orosháza, illetve  a Békés-megyei Rendőr főkapitányság (továbbiakban: Főkapitányság) gondozási körébe átkerült, valamint a  Makó - Nagylak  kistérségében  élő  nyugállományú hivatásos,  köztisztviselő  és  közalkalmazottak  lakóhely  szerinti illetékességi  területére.

g./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el, tevékenységét  pártoktól  függetlenül végzi.
Kiadásait tagdíjakból, pályázatokon nyert pénzből, valamint természetes és jogi személyek támogatásából, adományából fedezi.

II.

Az Egyesület célja és tevékenysége

1./ Az Egyesület célja:

a.) Fenntartani és erősíteni tagjai körében a  határőr  hagyományok ápolását

b.) Az Egyesület működési színvonalának, tárgyi – anyagi feltételeinek a javítása

c.) Az Egyesületi tagok életkörülményeinek, létbiztonságának, egészségügyi és szociális helyzetének figyelemmel kísérése, indokolt esetben azok lehetőség szerinti javításának kezdeményezése.

d.)  Közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának, együvé tartozásának erősítése

e.) A tagság hatékonyabb érdekképviseletének érvényesítése, az államigazgatási szervek, a rendőrség, valamint más társadalmi intézmények felé. Segítséget nyújtani a tagság jogi, egészségügyi és szociális igényének rendezéséhez a Megyei Főkapitányság illetékes  szerveinek  bevonásával.

2./ Az Egyesület  tevékenysége:

Szervezi a tagság közművelődési és szórakozási igényének kielégítését, szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltését, valamint az idős, egyedülálló, beteg, illetve kórházban ápolt egyesületi tagok látogatását.

   b.)  Figyelemmel kíséri  az Egyesületen kívüli, a lakóhelyük közelében élők      -  a   Testülettől nyugállományban  vonultak  -    helyzetét, és indokolt esetben  információkat ad  a Megyei Főkapitányság illetékes  szakszolgálata részére.

c. )  Elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetési szertartással kapcsolatos  
kegyeleti  teendők ellátásához,  valamint a megözvegyültek lehetőség szerinti  támogatásához.

d.) Az Egyesület a közhasznú  tevékenységek közül  az alábbiakat végzi:

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4)4.
Kulturális tevékenység 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121.§ a)b)
Kulturális örökség megóvása 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4)13.örnyezetvédelem 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 21.§özrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. tv. 2011. évi CLXXXIX Magyarország helyi önkormányzatairól 17.§ (1)

Az Egyesület az Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat és biztosítja, hogy a tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, melynek legfontosabb adatait az Egyesület székhelyén, bárki számára hozzáférhetően nyilvánosságra hozza.

III.

Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése

/ Egyesületi tagság keletkezése:

a.) Egyesület tagja lehet  minden magyar állampolgár, aki  az  Alapszabály  rendelkezéseit magára  nézve kötelező jelleggel elfogadja,  az Egyesületi  célok megvalósítását  aktív  közreműködésével támogatja és fizeti a mindenkori  tagsági  díjat.

Az Egyesület tagjai lehetnek:

rendes tag:  
 Határőrségtől illetve a Rendőrségtől nyugállományba vonuló - a Békés Megyei Főkapitányság gondozási körébe tartozó - illetve más rendvédelmi szervtől, a Magyar Honvédségtől, valamint a Tűzoltóságtól nyugállományba vonult hivatásos, köztisztviselő és közalkalmazott, valamint a fentiek közvetlen hozzátartozói, családtagjai, illetve özvegyei.

pártoló tag:
lehet a fentieken kívül az, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, azt kész támogatni, akinek a kérelmét az Egyesület Közgyűlése elfogadja.  Az Egyesület  ezen tagjai  a jogszabályokban biztosított  ( munkáltatói  ) támogatásokban nem részesülhetnek,  a  Közgyűléseken  csak  tanácskozási  joggal vehetnek  részt.

a rendes és pártolótagsági viszony írásbeli nyilatkozattal kérhető,  melyről a Közgyűlés egyszerű  szótöbbséggel  dönt. A tagsági viszony kezdete a felvételi kérelem elfogadási időpontja.  A felvételt nyert tag részére tagsági könyv kerül átadásra, mely egyben a befizetett tagsági díj igazolására szolgál.

2./   Egyesületi  tagság  megszűnése:

Az Egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, kizárásával, felmondással, az Egyesület megszűnésével, illetve a tag halálával.kilépést írásban kell kérni az Egyesület Elnökénél vagy Elnökhelyettesénél.Közgyűlés minősített szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki az  Alapszabály előírásait  megsérti, kötelezettségeit nem teljesíti, illetve  méltatlanná  válik a tagságra.Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki saját hibájából az éves tagdíjfizetési kötelezettségét az esedékességkor nem rendezi. Kizárás előtt a tagot határidő kitűzésével fel kell hívni a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel a tagdíj megfizetésére. Amennyiben a tag a kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Közgyűlés kizárja.tag a tagdíj azonnali befizetésével együtt fellebbezhet, ebben az esetben a  Közgyűlésnek joga van a méltányosság gyakorlására.döntésről szóló határozat - annak meghozatalától számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadható.
Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban előírt feltételeknek az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.
A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

IV.

A tagok jogai és kötelezettségei

1./  A tagok jogai:

a./  részt venni  az Egyesület által   szervezett  rendezvényein,  összejövetelein,   célkitűzéseinek    megvalósításában
b./  javaslattal, kéréssel, panasszal az Elnökséghez vagy a Közgyűléshez fordulni, és az érdemi döntésről választ kapni.
c./ a Szervezetből való  kilépést  bármikor  bejelenteni
d./ az Egyesületet érintő, valamennyi kérdésről tájékoztatást kapni
e./  a Szervezet  működésével összefüggően, az illetékes  tisztségviselőhöz  kérdést  intézni  és  arra  érdemi  választ  kapni
f./ az Egyesület  szolgáltatásait  igénybe  venni
g./ szavazatával részt venni a döntések kialakításában
h /  az Egyesület tagjai, képviselőket (küldötteket) delegálhatnak az együttműködő és társszervek fórumaiba, akik választhatnak és választhatók.

2./  A  tagok  kötelességei:

a./  a Közgyűlési határozatban meghatározott mértékű  tagdíjat  fizetni
b./  tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása, valamint a Közgyűlés által elfogadott konkrét programok végrehajtása érdekében.
c./  Alapszabály,    a Gazdálkodási,   valamint  az  Etikai  fegyelmi  Szabályzat  rendelkezéseit betartani.
d./ Társegyesületekkel jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani
e./  közösségi élet  normáit tiszteletben tartani

V.

A tagdíj megállapítása

/ Az Egyesület költségvetésének alapját a rendes és a pártoló tagok által befizetett tagdíj képezi, melynek mértékéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.

2./  A tagdíjat  a tárgyév   első negyedévében  (  március  31-ig )  kell befizetni.

/ Az Egyesületnek, amely valamely más szervnél tag egyesület az ott meghatározott tagdíjfizetési kötelezettsége van.

VI.

Az Egyesület ügyvezető szervei

1./     A  Közgyűlés:

a./  Az Egyesület döntéshozó szerve, melyet évente legalább egy  alkalommal  össze kell hívni.  A Közgyűlés a tagok összessége,  mely  az Egyesületet  érintő  minden kérdésben  dönthet.  A  Közgyűlést  az Elnökség  hívja össze, melyre  az Egyesület  minden tagját   -  hely,  időpont  és  napirend  közlésével  -   kell  meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése  és a  Közgyűlés  napja között  legalább  15  nap  időköznek  kell lennie.  
     
     A Közgyűlés nyilvános, mindenki részt vehet rajta, véleményt nyilváníthat,kérdést tehet föl, de a döntéshozatalban csak a szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok vehetnek részt..
     
     Az ügyvezető  szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések meghozatala céljából, ha
az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;Egyesület nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagyEgyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

A Közgyűlés összehívása:
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze meghívó küldésével, vagy közzététellel.meghívónak tartalmaznia kell.
az Egyesület nevét és székhelyétKözgyűlés helyét és idejétKözgyűlés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.Közgyűlés az ülését a meghívóban megjelölt helyen tartja.a Közgyűlés összehívása nem szabályos, akkor az ülést akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirendben nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;a határozat szerint szerződést kell kötni;ellen a határozat alapján pert kell indítani;olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja,a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló jogviszonyban áll; vagyegyébként érdekelt a döntésben.
Napirend kiegészítése:
A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül a tagok és az Egyesület bizottságai az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérheti, a kiegészítés indoklásával.napirend kiegészítés tárgyában az Elnökség, vagy a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az összehívó nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról  szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Rendkívüli Közgyűlést kell tartani:  
az Elnökség kezdeményezésére,a tagság 1/3-a azt - a cél megjelölésével - kezdeményezi,azt a Felügyelő  Bizottság kezdeményei,azt a Bíróság elrendeli

b./  A Közgyűlés  kizárólagos hatáskörébe tartozik:

Az Alapszabály megállapítása, módosításaEgyesület Elnökségének, az állandó Munkabizottság Elnökeinek és tagjainak, valamint a csoport képviselők a megválasztása, illetve visszahívása
Az Elnökség tagja csak az a személy lehet, akinek cselekvő képességét tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoztákElnökség beszámolójának elfogadásaéves beszámoló, FB beszámoló, Munkaterv, Költségvetési Terv valamint a Közhasznúsági melléklet elfogadásatagdíj mértékének a megállapításaEgyesület tagjainak sorába történő felvétel, tagjainak sorából történő kizárás
Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének szétválásának elhatározása.
A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
Korábbi és jelenlegi Egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásának megállapítása;
A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
Végelszámoló kijelölése.

c./  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok  50  %-a  + 1 fő  jelen  van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés után egy órával megtartható, és az a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.  Ez csak abban az esetben lehetséges, ha ez a tény a Közgyűlésre vonatkozó meghívóban szerepeltetve van.  A nem ugyanazon a napon megismételt Közgyűlésre újabb meghívót kell küldeni valamennyi tagnak.

d./ A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatát a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről hozott döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

e./  Amennyiben a jelenlevő  szavazati joggal rendelkező tagok   1/3-a   titkos  szavazást kér,  akkor annak megfelelően  kell eljárni.

f./  A Közgyűlés  a vezetőségi  tisztségviselőkön túl  nyílt szavazással, a jelenlevő  szavazati  joggal  rendelkező tagok egyszerű  szótöbbségével választja meg:

Felügyelő Bizottság Elnökét és két tagjátFegyelmi Bizottság Elnökét és két tagjátölő Bizottság Elnökét és két tagját, valamint a csoportképviselőket, akiknek a mandátuma a következő Tisztújító Közgyűlésig tart

Ezen Bizottságok Elnökei és Tagjai bármikor visszahívhatóak a Közgyűlés által.

g./  A Közgyűlésről  jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a  Közgyűlésen  történtek rövid leírását.  A Jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

h./  A Közgyűlésen hozott   határozatokat   a Határozatok  Könyvébe  kell bevezetni,  melyről az Elnök köteles  gondoskodni.  A Határozatot  az Elnök, valamint  a  jegyzőkönyvet hitelesítő tagoknak  kell aláírnia .A Határozatok  Könyve  oly  módon tartalmazza a  Határozatokat, hogy  abból a közgyűlés  döntéseinek tartalma,  időpontja, hatálya illetve  a döntést támogatók és  ellenzők  számaránya  ( a lehetséges  személye is  ) megállapítható.

i./  Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által   hozott olyan határozatokat, amelynek  bármely  tagra vonatkozó  jogokat és kötelezettségeket  állapít meg, illetve    harmadik  személyt  ( beleértve a Hatóságot is )  érinthet,  a döntés meghozatalától  számított  öt munkanapon belül írásban az érintetteknek  megküldeni.
Továbbá gondoskodni arról, hogy a hozott határozatokat a teljes tagság megismerje, azt az Egyesület internetes honlapján is közzétegye.

j./  Az Elnök köteles gondoskodni a  közhasznú szervezet  működésével kapcsolatban  keletkezett iratokba  ( határozat,  szolgáltatások igénybevétele,  jelentések, beszámolók  )  való   betekintésről, illetve  azokról  felvilágosítást  adni,  valamint  személyes megtekintés céljából  az előzetesen egyeztetett időpontban  rendelkezésre  bocsátani  az  Egyesület  székhelyén, illetve  irodájában.

k./  Az iratokba történő betekintési igényt,  ( kérelmet )  írásban kell az Elnök részére  benyújtani, melyet a kért, vagy a megállapodott időpontban  köteles  teljesíteni.
Erről külön nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, valamint a kérelem teljesítésének ideje.

l./  Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása,  úgy az   Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban  rögzített körben, helyi , vagy  országos sajtó   útján megjelentett  közleményben teszi közzé a dokumentumot.


2./  Az  Elnökség :

a./  Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által   4 évre választott Egyesületi Elnök,  Elnökhelyettes, Titkár és Gazdasági Vezetőből álló Elnökség látja el. Ezen Elnökség munkáját segíti a Közgyűlés által jóváhagyott (javaslataikkal, szervezésben való részvétellel, döntés előkészítő munkával), az Egyesületi csoportok számának megfelelő csoportképviselők.

b./ Az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább háromtag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

c./ Az Elnökség a helyi és a vidéki csoport képviselőkkel együtt  negyedévenként  kibővített Elnökségi Ülést,  havonta   -   általában a hónap első  szerdáján  -   Elnökségi Ülést  (  fogadó és  pénztári  órát  )  tart.

Az Elnökség összehívása: az ülést az Egyesület Elnöke hívja össze meghívó küldésével az Elnökségi ülés előtt tíz nappal, amely tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az ülés helyét és idejét, valamint napirendjét.

Az ülések nyilvánosak, - zárt ülést is lehet tartani pl.: személyügyi kérdésekben-  döntésben  érdekelt személyt,  vagy  személyeket  az ülésre    -  lehetőség  szerint   -   meg  kell hívni.

Az Elnökség által hozott Határozatokat az Elnökhelyettes köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni, melyet az Elnök és egy fő hitelesítő ír alá.

c./   az Elnökség hatáskörébe  tartozik:

A Közgyűlés munkájának határozatainak előkészítése, a Közgyűlés - Elnök útján történő- összehívásaEgyesület tagjaira kötelező Határozatok meghozatalaések, beszámolók, közhasznúsági mellékletek, munkatervek elkészítése, Közgyűlés elé terjesztéseEgyesület működésével kapcsolatos iratokba történő betekintés biztosításaa szerződések, megállapodások megkötéséről, képviseli az Egyesületet az együttműködő és társszerveknélElnökség és a tagság munkájának értékelése, elismerése, indokolt esetben segélyre -történő javaslatok megtételeölcsönös együttműködés a Békés megyei Rendőr- főkapitánysággal, annak értékelése,  a szükséges  javaslatok megtételeöntés munkaügyi, számviteli, személyügyi és minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörében.Elnökség jogosult a tagok közül, vagy kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.
Az Elnökség jogosult a két Közgyűlés közti időszakban új tagok felvételére, melyről köteles Határozatot hozni és erről a közgyűlésnek beszámolni.

d./  Az Elnök  hatásköre és feladata:

Tisztségét társadalmi feladatként látja el, irányítja és szervezi az Elnökség munkáját,ét ülés között dönt a halasztást nem tűrő esetekben és arról tájékoztatja az Elnökséget,ügyeli a gazdálkodási tevékenységet, gondoskodik az éves beszámoló tervezetének elkészítéséről, valamint más szervezetekkel való szerződések és megállapodások megkötéséről.épviseli az Egyesületet az együttműködő és társszerveknél.Közgyűlést bármikor összehívhatja (amennyiben szükséges), fegyelmi eljárást kezdeményezhet.égzi az Egyesület életével összefüggő tervező és szervezőmunkát, gyakorolja az aláírási és utalványozási jogkörét.tagság észrevételei ügyében megteszi a szükséges intézkedéseket.

e./  Az Elnökhelyettes  hatásköre  és feladata:

Segíti az Elnök tevékenységét, annak távolléte esetén a helyettesítési feladatokat látja el,észen tartja az Egyesület Alapszabályát, javaslatot tesz annak esetleges módosítására,észíti a   Munkatervet és azt a   Titkárral  közösen  naprakészen tartja,a Határozatok Könyvét,kíséri a megjelenő pályázati felhívásokat, azokat a munkacsoport tagjaival  beadáshoz előkészíti és naprakészen tartja.együttműködő és társszervek fórumain képviseli az Egyesület tagságát.kapcsolatot tart az Egyesület vidéki csoport képviselőivel,Közgyűlésen Levezető Elnöki feladatot lát el.

f./  A Titkár  hatásköre és feladata:

Az Elnök közvetlen segítője, felel az Egyesület Ügyrendjéért.
Végzi az Egyesület tervező, szervező munkáját,  az Elnökhelyettessel  közösen elkészíti és naprakészen  tartja  az   Éves Munkatervet.
Végzi az ügyviteli, adminisztrációs munkát, előkészíti és megszervezi az értekezleteket.
Vezeti és naprakészen tartja a tagnyilvántartást, valamint az Elnökségi ülések   jegyzőkönyvét.
Folyamatos kapcsolatot tart az Egyesület helyi csoport képviselőivel.

g./   A Gazdasági Vezető  hatásköre  és feladata:

Mint pénztáros kezeli az Egyesületi készpénzes és számlaforgalmát, naprakészen tartja a pénzügyi - anyagi nyilvántartásokat, kezeli  a házi  pénztárat.
Ügyel a pénz és anyaggazdálkodás szigorú betartására.
Összeállítja és előterjeszti az éves költségvetési tervet, a pénzügyi felhasználásról szóló jelentést, valamint a munkacsoport bevonásával az éves közhasznúsági mellékletet.a tagsági díjak beszedéséről,  nyilvántartáson  történő  átvezetéséről.áridőre elkészíti a szükséges statisztikai adatszolgáltatásokat, elkészíti az Egyesület adóbevallását.pénztáros kifizetést, átutalást, az Elnök - távollétében az Elnökhelyettes - ellenjegyzésével tehet.tájékoztatja a vezetőséget az aktuális költségvetési helyzetről.

h./   Csoport képviselők  feladatai:

Összefogják a lakóhelyük szerinti hozzájuk tartozó csoportot.ítják a kölcsönös információ cserét, a tagság és a vezetőség között, képviselik azokat  az  Egyesület  vezetési  fórumain.ékenyen részt vesznek az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, és lebonyolításábanészt vesznek a kerek születési évfordulós köszöntéseken, kórházi és beteglátogatásokon.éleményeikkel, javaslataikkal segítik a döntések előkészítését és a határozatok hozatalát.

i./ Elnökségi tagokkal szembeni követelmények és kizáró okok
Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az Elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélthez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet az Elnökség tagja, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.
j./ A megbízás megszűnése
határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;üntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;ívással;ással;Elnökségi tag halálával;Elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;Elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
k./ Az Elnökségi tagok felelőssége
Az Elnökségi tag az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.az Egyesület Elnökségi tagja e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben az Elnökség tagja az Egyesülettel egyetemlegesen felel.Egyesület jogutód nélküli megszűnése után az Elnökség tagjával szemben az Egyesületnek okozott károk miatti kárigényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon át kellett volna adni.Egyesület megszűnését megelőző két évben az Elnökségi tagok az Egyesület megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel szemben.

3./  Állandó   és  Ideiglenes  Munkabizottságok:

a. /  Állandó  Munkabizottságok:

Felügyelő Bizottság (FB)
A Felügyelő Bizottság 3 tagból – elnökből és 2felügyelő bizottsági tagból áll, akiket az Egyesület Közgyűlése egyszerű többséggel 4 éves időtartamra választ. A tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt testület.

A Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja: az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja:
akit: bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, és ehhez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.foglalkozásától, vagy valamilyen foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak.vagy akinek hozzátartozója az Egyesület tisztségviselője.a Közhasznú szervezettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll.a Közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül.

A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre:
Az Egyesület működésének, ügyvezetésének és gazdálkodásának ellenőrzéseEgyesület irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet.Egyesületi szervek, jogszabályok, Alapszabályban foglaltak végrehajtásának, határozatok hozatalának, azok végrehajtásának és betartásának ellenőrzése, felügyelete.özgyűlés elé kerülő előterjesztések, beszámolók megvizsgálása, ezzel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, ismertetése.íjak befizetésének ellenőrzése.ület számláinak, pénztárának vizsgálata.éves mérleg felülvizsgálata.fegyelem betartásának ellenőrzése.gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata.Egyesület vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület vezetésében nem vehetnek részt, az Elnökségi üléseken részt vehetnek szavazati jog nélkül.Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület irataiba bármikor betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek, az Egyesület tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.Felügyelő Bizottság működését a saját maga által elfogadott ügyrend alapján végzi.
Üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja, melyet a FB Elnöke hívja össze a Közgyűlés összehívására vonatkozó előírás szerint, amely akkor határozatképes, ha legalább mindhárom tag  jelen van.Felügyelő Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és egy bizottsági tag ír alá.ékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek.Felügyelő Bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagjai kérhetik a Bíróságtól a Közgyűlés vagy az Elnökség által hozott határozatok hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy az Alapszabály előírásaiba ütközik.Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget vagy a Közgyűlést azonnal tájékoztatni, ha tudomást szerez arról, hogy a vezető tisztségviselő felelősségét megállapító tény merül fel.

A Felügyelő Bizottság felelőssége:
A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy annak nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért teljes felelősséggel tartoznak és a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére az Elnökségi tagsági megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökéhez intézi.
határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;üntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;ívással;ással;Felügyelő Bizottság tagjának halálával;Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

-   Etikai -  Fegyelmi Bizottság   (  EFB )

Elnökét és két tagját a Közgyűlés  4  évre  választja.
Figyelemmel kíséri az Egyesületi tagok fegyelmi helyzetének alakulását, az általános erkölcsi normák betartását, indokolt esetben javaslatot tesz az Elnökségnek eljárás lefolytatására.

Az Elnökség döntése alapján lefolytatja  az eljárást  , melyről  jelentést  készít és az Elnökség elé  terjeszti,  melyről a  döntést  az Elnökség szóbeli  többséggel  hozza. lefolytatott eljárásokról és esetleges javaslataikról az éves Közgyűlésen a Bizottság Elnöke beszámol.

-   Jelölő   Bizottság   ( JB )

Elnökét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja.
Feladata az Egyesület tisztségviselőinek, bizottsági Elnökök és tagjai személyére vonatkozó javaslatok előkészítése és megtétele
Amennyiben a Közgyűlés úgy határoz, hogy titkos szavazás történik, akkor a titkos szavazás lebonyolítása.

b. /  Ideiglenes   Munkabizottságok:

Időszakosan lehet létrehozni team munkát igénylő, soron kívüli feladatok végrehajtására, vagy kiemelt rendezvények megszervezésére ilyen bizottságot, (pl.: pályázatok előkészítése, kidolgozása, szavazatok összeszámlálását segítő, vagy Idősek Világnapi rendezvény megszervezése.)Munkabizottságot az Elnökség szakmailag illetékes tagja irányítja, aki a végzett munkáról az Elnököt tájékoztatja.Bizottságokat a Közgyűlés, vagy a két Közgyűlés között az Egyesület Elnöksége jelöli ki. Munkájáról a Közgyűlést tájékoztatja.

VII.

Jogképesség, képviselet, összeférhetetlenség, megszűnés

/  Az Egyesületet önállóan és általánosan az Elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes képviseli.
Az Elnök és az Elnökhelyettes rendelkeznek az Egyesület számlája fölött is.

2./ Az Együttműködő és társszerveknél teljes jogú küldöttként az Egyesület Elnöke, illetve a Közgyűlés által megválasztott Elnökhelyettes képviseli az Egyesületet.

3./ A vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi okok: A Közgyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
    Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

4./ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség Elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
c)a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

5./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
    A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

/ Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
határozott időre jött létre és a meghatározott idő letelt;űnése meghatározott feltétel bekövetkeztéhez kötött és e feltétel bekövetkezett;tagok kimondják megszűnését;Közgyűlés megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
    Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
    Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó Bíróság által kijelölt, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó Bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.


VIII.

Az Egyesület működése és gazdálkodása  

Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint végzi:  

./  Az Egyesületet  a tagok  elsődlegesen  nem  gazdasági tevékenység  céljára  alapították  és   az Egyesület  gazdasági  vállalkozói tevékenységet  kizárólag  másodlagos  jelleggel,  a céljainak  elérését  elősegítendő  és  közhasznú  tevékenységét  nem  veszélyeztető módon  folytathat.

Az Egyesület vagyona  oszthatatlan,  így az Egyesület megszűnése esetén a tagságot   ezen vagyonból  semmilyen térítés nem illeti meg, a megmaradó vagyonról a nyilvántartó Bíróság  dönt. Az Egyesület éves bevétele várhatóan nem haladja meg az évi ötven millió Forintot.


2./  Az   Egyesület   bevételei:

Tagdíjakályázati pénzekület gazdálkodási vállalkozási  tevékenysége
Önkormányzati támogatásokártoló tagok adományai, alapítványok támogatásaiények bevételei

Ezen bevételeket a Közgyűlés által elfogadott költségvetés, valamint  a  közhasznúsági  törvény  előírásai  alapján  használhatja  fel.

./   Az Egyesület  vállalkozási  tevékenységet kizárólag  közhasznú céljainak  megvalósítása érdekében, azokat  nem  veszélyeztetve  végez.

A gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt kizárólag az Alapszabályban meghatározott célszerinti és közhasznú tevékenységre fordítja.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg, a befizetésről az Egyesület vezetősége nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl  az Egyesület tartozásaiért  saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

/ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így Befektetési Szabályzat készítési  kötelezettsége nincs.
A Gazdálkodási Pénzügyi Szabályzatot, a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá, mely a jóváhagyás napjától számítottan lép hatályba.
Az Egyesület váltót, illetve  más  hitelviszonyt  megtestesítő  értékpapírt nem  bocsát  ki.

A vidéki csoportoknál felmerülő költségek finanszírozása, részükre - létszámarányosan - állandó előleg adható, melynek felhasználásáról a csoport képviselő, legkésőbb a soron következő vezetőségi ülésen köteles elszámolni.

Az Egyesület nyilvántartási, beszámolási, gazdálkodási munkájára a 2011. évi CLXXV. tv. VI. fejezet 27-30.§, valamint VII. fejezet 42-46.§-ok az irányadóak.

Az Egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.

Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon,  (közzétételi  kötelezettség), másrészt  az  Alapszabályban  rögzített  irat betekintési   és   felvilágosítási jog  rögzítésével.
/ Az éves Közhasznúsági mellékletet a mellékleteivel együtt a tárgyévet követő év május hó utolsó munkanapjáig letétbe kell helyezni és nyilvánosságra kell hozni, ennek a kötelezettségnek úgy tesz eleget a szervezet, ha a beszámolót megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét, betekintését és saját költségére történő másolat készítését.

A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell:

A Számviteli beszámolótKöltségvetési támogatás felhasználásátvagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatástcélszerinti juttatások kimutatásátközponti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékétközhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegétközhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót.

Az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni, melyről külön nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, és a kérelem teljesítésének ideje.

IX.

Az Egyesület okmányai és kezelésük rendje

1./ Az Egyesület működésével összefüggő okmányok :

Alapszabályöltségvetési tervántartás őkönyvek, jelenléti ívek gyűjtőjeözhasznúsági mellékletek, beszámolók gyűjtőjeározatok könyve ófőkönyvénzügyi okmányok gyűjtőjeókönyvőségi ülések jegyzőkönyvei és emlékeztetők gyűjtőjeüttműködési megállapodások gyűjtője2./  Kezelésük  rendje:

a./ Az Egyesület okmányainak, levelezéseinek nyilvántartása, kezelése, az Egyesület Titkárának a feladata.

b./ Valamennyi okmány dosszié rendszerben, külön önálló nyilvántartási számmal kell, hogy  rendelkezzen.

c./ Az Alapszabály,  Munkaterv, Költségvetési Terv, Közhasznúsági mellékletek,  Naplófőkönyv, valamint  a Pénzügyi  okmányok gyűjtőjének megőrzési  ideje  az  újaknak  a Közgyűlés  általi  elfogadását  követő  5 év.

d./ A Tagnyilvántartó könyv,  az  Iktató könyv, közgyűlések, elnökségi értekezletek  jegyzőkönyve,  jelenléti ívek gyűjtője,  együttműködési megállapodások  gyűjtője, valamint  a  Határozatok könyvének  megőrzési  ideje  az  Egyesület  fennállásáig.

e./ A levelezéseket  külön  gyűjtőben,  külön nyilvántartási számmal  kell  ellátni, melynek  megőrzési  idejük  5 év.


X.

Záró rendelkezések   

/ Az Egyesület Alapszabályának módosítását, kiegészítését, az Egyesületi tagok Orosházán 2015. június 27-én megtartott Rendkívüli Közgyűlése egyhangú határozatával jóváhagyta.

/ Ezen Alapszabályt az Egyesület Elnöke a Gyulai Törvényszéknek a nyilvántartásba  vétel iránti kérelemmel  és a szükséges mellékletekkel  együtt benyújtja.

3./ Az Egyesület a közhasznú tevékenységét az 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak  értelmében, a nyilvántartásba  vételéről  szóló  határozat  jogerőre  emelkedése  napján  kezdheti  meg.

4./   A jelen  okiratban   nem szabályozott kérdésekben  a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  vonatkozó rendelkezései, másrészt  a  később meghozandó  Közgyűlési  határozatok  az irányadóak.

Orosháza, 2015. november 21.


Hortobágyi Zoltán nyá. hör. alezredes
Egyesület Elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:
Szeles István                                                       
Kocka Ferenc      
                       

         

Készítette:
Minden jog fenntartva!

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete
5900 Orosháza, Gyopárosi u. 1.
Telefon:  68/510-220/82-25
Email.: hor.nyugd.egy.ohaza@citromail.hu     
Elindultunk:
Weboldalunk 11 éves!

Vissza a tartalomhoz