Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Egyesületünk alapszabálya 2013.

2013 Archiv

ALAPSZABÁLYHATÁRŐR NYUGDIJASOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A
( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) a 2009. október 03-i Közgyűlés határozatával*

I.
A szervezet neve, székhelye és működési alapelvei 1./ Általános rendelkezések

a./ A szervezet neve: Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete
b./ Székhelye: 5901 Orosháza, Gyopárosi u. 1.
c./ Levelezési címe: 5900 Orosháza, Gyopárosi u. 1.
d./ Bélyegzője: fekvő téglalap alakú bélyegző, felirata:
HATÁRŐR NYUGDIJASOK OROSHÁZI EGYESÜLETE
5901 Orosháza, Gyopárosi u.1. Adószám: 18383939-1-04 Tak.szöv. O.h. 53300036-11038054

e./ jogállása: közhasznú, érdekvédelmi, önálló jogi személy, mely egyben úgy a helyi (kistérség ), valamint országos, (regionális) nyugdíjas szervezetek tagegyesületeként működik.

f./ Működési területe: kiterjed Orosháza, illetve a Békés-megyei Rendőr főkapitányság (továbbiakban: Főkapitányság) gondozási körébe átkerült, valamint a Makó - Nagylak kistérségében élő nyugállományú hivatásos, köztisztviselő és közalkalmazottak lakóhely szerinti illetékességi területére.

g./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el, tevékenységét pártoktól függetlenül végzi.
Kiadásait tagdíjakból, pályázatokon nyert pénzből, valamint természetes és jogi személyek támogatásából, adományából fedezi.

A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete (továbbiakban: Egyesület a 2009. október 03-án megtartott rendkívüli Közgyűlésen az Egyesület Alapszabályát módosítja.

Az Egyesület célja és tevékenysége

1./Az Egyesület célja:
a.) Fenntartani és erősíteni tagjai körében a határőr hagyományok ápolását
b.) Az Egyesület működési színvonalának, tárgyi - anyagi feltételeinek a javítása
c.) Az Egyesületi tagok életkörülményeinek, létbiztonságának, egészségügyi és szociális helyzetének figyelemmel kísérése, indokolt esetben azok lehetőség szerinti javításának kezdeményezése.

d.) Közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának, együvé tartozásának erősítése

e.) A tagság hatékonyabb érdekképviseletének érvényesítése, az államigazgatási szervek, a rendőrség, valamint más társadalmi intézmények felé. Segítséget nyújtani a tagság jogi, egészségügyi és szociális igényének rendezéséhez a Megyei Főkapitányság illetékes szerveinek bevonásával.

2./Az Egyesület tevékenysége:

a.) Szervezi a tagság közművelődési és szórakozási igényének kielégítését, szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltését, valamint az idős, egyedülálló, beteg, illetve kórházban ápolt egyesületi tagok látogatását.

b.) Figyelemmel kíséri az Egyesületen kívüli, a lakóhelyük közelében élők - a Testülettől nyugállományban vonultak - helyzetét, és indokolt esetben információkat ad a Megyei Főkapitányság illetékes szakszolgálata részére.

c. ) Elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetési szertartással kapcsolatos
kegyeleti teendők ellátásához, valamint a megözvegyültek lehetőség szerinti támogatásához.

d.) Az Egyesület a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. paragrafus c.) pontjában megjelöl közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Környezetvédelem
- Közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítása

e.) Az Egyesület a fenti Törvényben és az Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat és biztosítja, hogy a tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

f.) Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

g.) Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

h.) Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, melynek legfontosabb adatait az Egyesület székhelyén, bárki számára hozzáférhetően nyilvánosságra hozza.

III.

Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése

1./ Egyesületi tagság keletkezése:

a.) Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel elfogadja, az Egyesületi célok megvalósítását aktív közreműködésével támogatja és fizeti a mindenkori tagsági díjat.

b.) Az Egyesület tagjai lehetnek:

- rendes tag:
Határőrségtől illetve a Rendőrségtől nyugállományba vonuló - a Békés Megyei Főkapitányság gondozási körébe tartozó - illetve más rendvédelmi szervtől, a Magyar Honvédségtől, valamint a Tűzoltóságtól nyugállományba vonult hivatásos, köztisztviselő és közalkalmazott, valamint a fentiek közvetlen hozzátartozói, családtagjai, illetve özvegyei.

- pártoló tag:
lehet a fentieken kívül az, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, azt kész támogatni, akinek a kérelmét az Egyesület vezetősége elfogadja. Az Egyesület ezen tagjai a jogszabályokban biztosított ( munkáltatói ) támogatásokban nem részesülhetnek, a Közgyűléseken csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

c.) a rendes és pártolótagsági viszony írásbeli nyilatkozattal kérhető, melyről a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagsági viszony kezdete a felvételi kérelem elfogadási időpontja. A felvételt nyert tag részére tagsági könyv kerül átadásra, mely egyben a befizetett tagsági díj igazolására szolgál. A vezetőség esetleges elutasító döntése ellen, a kérelmező a következő Közgyűlésen írásban fellebbezhet.

2./ Egyesületi tagság megszűnése:
- Az Egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, kizárásával, törléssel, az Egyesület megszűnésével, illetve a tag halálával.
- A kilépést írásban kell kérni az Egyesület Elnökénél vagy Elnökhelyettesénél.
- A Közgyűlés minősített szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki a Alapszabály előírásait megsérti, kötelezettségeit nem teljesíti, illetve méltatlanná válik a tagságra.
- A Vezetőség törölheti azt a tagot, aki saját hibájából az éves tagdíjfizetési kötelezettségét az esedékességkor nem rendezi.
- A Közgyűlés felé ezen tag a Vezetőség útján a tagdíj azonnali befizetésével együtt fellebbezhet, ebben az esetben a Közgyűlésnek joga van a méltányosság gyakorlására.
- A döntésről szóló határozat - annak meghozatalától számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadható.
A tagok jogai és kötelezettségei

1./ A tagok jogai:

a./ részt venni az Egyesület által szervezett rendezvényein, összejövetelein, célkitűzéseinek megvalósításában
b./ javaslattal, kéréssel, panasszal a Vezetőséghez vagy a Közgyűléshez fordulni, és az érdemi döntésről választ kapni.
c./ a Szervezetből való kilépést bármikor bejelenteni
d./ az Egyesületet érintő, valamennyi kérdésről tájékoztatást kapni
e./ a Szervezet működésével összefüggően, az illetékes tisztségviselőhöz kérdést intézni és arra érdemi választ kapni
f./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
g./ szavazatával részt venni a döntések kialakításában
h / az Egyesület tagjai, képviselőket (küldötteket) delegálhatnak az együttműködő és társszervek fórumaiba, akik választhatnak és választhatók.

2./ A tagok kötelességei:

a./ a Közgyűlési határozatban meghatározott mértékű tagdíjat fizetni
b./ tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása, valamint a Közgyűlés által elfogadott konkrét programok végrehajtása érdekében.
c./ Alapszabály, a Gazdálkodási, valamint az Etikai fegyelmi Szabályzat rendelkezéseit betartani.
d./ Társegyesületekkel jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani e./ közösségi élet normáit tiszteletben tartani

A tagdíj megállapítása

1./ Az Egyesület költségvetésének alapját a rendes és a pártoló tagok által befizetett tagdíj képezi, melynek mértékéről a Vezetőség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.

2./ A tagdíjat a tárgyév első negyedévében ( március 31-ig ) kell befizetni.

3./ Az Egyesületnek, amely valamely más szervnél tag egyesület az ott meghatározott tagdíjfizetési kötelezettsége van.

VI.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervei

1./ A Közgyűlés:

a./ Az Egyesület legfőbb vezető szerve, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés a tagok összessége, mely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze, melyre az Egyesület minden tagját - hely, időpont és napirend közlésével - kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.

Rendkívüli Közgyűlést kell tartani:

- a Vezetőség kezdeményezésére,
- ha a tagság 1/3-a azt - a cél megjelölésével - kezdeményezi,
- ha azt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kezdeményei,
- ha azt a Bíróság elrendeli

b./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- Az Alapszabály megállapítása, módosítása
- Az Egyesület Vezetőségének, az állandó Munkabizottság Elnökeinek és tagjainak, valamint a csoport képviselők a megválasztása, illetve visszahívása
- Az éves beszámoló, PEB beszámoló, Munkaterv, Költségvetési Terv valamint a Közhasznúsági jelentés elfogadása
- A tagdíj mértékének a megállapítása
- Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás
- Más társadalmi szervezetekhez, illetve szövetséghez való csatlakozás és kiválás, valamint saját feloszlatásának a kimondása.
c./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés után egy órával megtartható, és az a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha ez a tény a Közgyűlésre vonatkozó meghívóban szerepeltetve van. A nem ugyanazon a napon megismételt Közgyűlésre újabb meghívót kell küldeni valamennyi tagnak.

d./ A Közgyűlés a hatáskörében tartozó ügyekben határozatát a jelenlevők, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az Alapszabály elfogadása és módosítása, más szövetséghez, szervezethez való csatlakozás és kiválás, valamint saját feloszlatása, ahol a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének, vagyis a tagok 2/3-nak egybehangzó szavazata szükséges.
A tag kizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozó tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

e./ Amennyiben a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok 1/3-a titkos szavazást kér, akkor annak megfelelően kell eljárni.
Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének a szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni, ameddig kellő támogató többség ki nem alakul.

f./ A Közgyűlés a vezetőségi tisztségviselőkön túl nyílt szavazással, a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével választja meg:
- Pénzügy, Ellenőrző Bizottság Elnökét és két tagját
- Etikai Fegyelmi Bizottság Elnökét és két tagját
- Jelölő Bizottság Elnökét és két tagját, valamint a csoportképviselőket, akiknek a mandátuma a következő Tisztújító Közgyűlésig tart

Ezen Bizottságok Elnökei és Tagjai bármikor visszahívhatóak a Közgyűlés által.

g./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlésen történtek rövid leírását. A Jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

h./ A Közgyűlésen hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell bevezetni, melyről az Elnök köteles gondoskodni. A Határozatot az Elnök, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő tagoknak kell aláírnia .A Határozatok Könyve olymódon tartalmazza a Határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (a lehetséges személye is ) megállapítható.

i./ Az Elnök köteles a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott olyan határozatokat, amelynek bármely tagra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt ( beleértve a Hatóságot is ) érinthet, a döntés meghozatalától számított öt munkanapon belül írásban az érintetteknek megküldeni.
Továbbá gondoskodni arról, hogy a hozott határozatokat a teljes tagság megismerje, azt az Egyesület internetes honlapján is közzétegye.

j./ Az Elnök köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba ( határozat, szolgáltatások igénybevétele, jelentések, beszámolók ) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni, valamint személyes megtekintés céljából az előzetesen egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátani az Egyesület székhelyén, illetve irodájában.
k./ Az iratokba történő betekintési igényt, (kérelmet) írásban kell az Elnök részére benyújtani, melyet a kért, vagy a megállapodott időpontban köteles teljesíteni.
Erről külön nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, valamint a kérelem teljesítésének ideje.

l./ Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben, helyi , vagy országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé a dokumentumot.

2./ A Vezetőség :

a./ Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által 4 évre választott Egyesületi Elnök, Elnökhelyettes, Titkár és Gazdasági Vezetőből álló vezetőség látja el. Ezen Vezetőség munkáját segíti a Közgyűlés által jóváhagyott ( javaslataikkal, szervezésben való részvétellel, döntés előkészítő munkával ), az Egyesületi csoportok számának megfelelő csoportképviselők.

b./ A Vezetőség a helyi és a vidéki csoport képviselőkkel együtt negyedévenként kibővített Vezetőségi Ülést, havonta - általában a hónap első szerdáján - Vezetőségi Ülést ( fogadó és pénztári órát ) tart.

Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, melyről Jegyzőkönyv készül. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az ülések nyilvánosak, - zárt ülést is lehet tartani pl.: személyügyi kérdésekben- döntésben érdekelt személyt, vagy személyeket az ülésre - lehetőség szerint - meg kell hívni.

A Vezetőség által hozott Határozatokat az Elnökhelyettes köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni, melyet az Elnök és egy fő hitelesítő ír alá.

c./ a Vezetőség hatáskörébe tartozik:
- A Közgyűlés munkájának határozatainak előkészítése, a Közgyűlés - Elnök útján történő-összehívása
- Az Egyesület tagjaira kötelező Határozatok meghozatala
- Jelentések, beszámolók, közhasznúsági beszámolók, munkatervek elkészítése, Közgyűlés elé terjesztése
- Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba történő betekintés biztosítása
- Gondoskodik a szerződések, megállapodások megkötéséről, képviseli az Egyesületet az együttműködő és társszerveknél
- A Vezetőség és a tagság munkájának értékelése, elismerése, indokolt esetben segélyre -történő javaslatok megtétele
- Kölcsönös együttműködés a Békés megyei Rendőr- főkapitánysággal, annak értékelése, a szükséges javaslatok megtétele
- Döntés munkaügyi, számviteli, személyügyi és minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörében.
- A Vezetőség jogosult a tagok közül, vagy kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.

d./ Az Elnök hatásköre és feladata:
- Tisztségét társadalmi feladatként látja el, irányítja és szervezi a Vezetőség munkáját,
- Két ülés között dönt a halasztást nem tűrő esetekben és arról tájékoztatja a Vezetőséget,
- Felügyeli a gazdálkodási tevékenységet, gondoskodik az éves beszámoló tervezetének elkészítéséről, valamint más szervezetekkel való szerződések és megállapodások megkötéséről.
- Képviseli az Egyesületet az együttműködő és társszerveknél.
- A Közgyűlést bármikor összehívhatja (amennyiben szükséges), fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
- Végzi az Egyesület életével összefüggő tervező és szervezőmunkát, gyakorolja az aláírási és utalványozási jogkörét.
- A tagság észrevételei ügyében megteszi a szükséges intézkedéseket.

e./ Az Elnökhelyettes hatásköre és feladata:
- Segíti az Elnök tevékenységét, annak távolléte esetén a helyettesítési feladatokat látja el,
- Naprakészen tartja az Egyesület Alapszabályát, javaslatot tesz annak esetleges módosítására,
- Elkészíti a Munkatervet és azt a Titkárral közösen naprakészen tartja,
- Vezeti a Határozatok Könyvét,
- Figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati felhívásokat, azokat a munkacsoport tagjaival beadáshoz előkészíti és naprakészen tartja.
- Az együttműködő és társszervek fórumain képviseli az Egyesület tagságát.
- Folyamatos kapcsolatot tart az Egyesület vidéki csoport képviselőivel,
- A Közgyűlésen Levezető Elnöki feladatot lát el.

f./ A Titkár hatásköre és feladata:
- Az Elnök közvetlen segítője, felel az Egyesület Ügyrendjéért.
- Végzi az Egyesület tervező, szervező munkáját, az Elnökhelyettessel közösen elkészíti és naprakészen tartja az Éves Munkatervet.
- Végzi az ügyviteli, adminisztrációs munkát, előkészíti és megszervezi az értekezleteket.
- Vezeti és naprakészen tartja a tagnyilvántartást, valamint a vezetőségi ülések jegyzőkönyvét.
- Folyamatos kapcsolatot tart az Egyesület helyi csoport képviselőivel. g./ A Gazdasági Vezető hatásköre és feladata:
- Mint pénztáros kezeli az Egyesületi készpénzes és számlaforgalmát, naprakészen tartja a pénzügyi - anyagi nyilvántartásokat, kezeli a házi pénztárat.
- Ügyel a pénz és anyaggazdálkodás szigorú betartására.
- Összeállítja és előterjeszti az éves költségvetési tervet, a pénzügyi felhasználásról szóló jelentést, valamint a munkacsoport bevonásával az éves közhasznúsági jelentést.
- Gondoskodik a tagsági díjak beszedéséről, nyilvántartáson történő átvezetéséről.
- Határidőre elkészíti a szükséges statisztikai adatszolgáltatásokat, elkészíti az Egyesület adóbevallását.
- Mint pénztáros kifizetést, átutalást, az Elnök - távollétében az Elnökhelyettes -ellenjegyzésével tehet.
- Rendszeresen tájékoztatja a vezetőséget az aktuális költségvetési helyzetről.
h./ Csoport képviselők feladatai:
- Összefogják a lakóhelyük szerinti hozzájuk tartozó csoportot.
- Biztosítják a kölcsönös információ cserét, a tagság és a vezetőség között, képviselik azokat az Egyesület vezetési fórumain.
- Tevékenyen részt vesznek az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, és lebonyolításában
- Részt vesznek a kerek születési évfordulós köszöntéseken, kórházi és beteglátogatásokon.
- Véleményeikkel, javaslataikkal segítik a döntések előkészítését és a határozatok hozatalát.

3./ Állandó és Ideiglenes Munkabizottságok: a. / Állandó Munkabizottságok:
- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ( PEB )
- Elnökét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja.
- Figyelemmel kíséri az Alapszabályban, valamint a Gazdálkodási
- Pénzügyi Szabályzatban rögzített gazdálkodási feladatok végrehajtását, a Költségvetési Tervben jóváhagyott keretek rendeltetésszerű felhasználását.
- Évente minimálisan kétszer ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, erről jelentést készít a Vezetőség, illetve a Közgyűlés részére.

Az esetleges szabálytalanságokra felhívja a Vezetőség, illetve a Közgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet és amennyiben az Egyesület vezetősége nem intézkedik az ügyben, Rendkívüli Közgyűlés összehívását is kezdeményezheti.
A PEB Elnöke, (szavazati jog nélkül meghívottként részt vehet a vezetőség ülésein.
- Etikai - Fegyelmi Bizottság ( EFB )
- Elnökét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja.
- Figyelemmel kíséri az Egyesületi tagok fegyelmi helyzetének alakulását, az általános erkölcsi normák betartását, indokolt esetben javaslatot tesz a vezetőségnek eljárás lefolytatására.
- A Vezetőség döntése alapján lefolytatja az eljárást , melyről jelentést készít és a Vezetőség elé terjeszti, melyről a döntést a Vezetőség szóbeli többséggel hozza.
- A lefolytatott eljárásokról és esetleges javaslataikról az éves Közgyűlésen a Bizottság Elnöke beszámol.

- Jelölő Bizottság ( JB )
- Elnökét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja.
- Feladata az Egyesület tisztségviselőinek, bizottsági Elnökök és tagjai személyére vonatkozó javaslatok előkészítése és megtétele
- Amennyiben a Közgyűlés úgy határoz, hogy titkos szavazás történik, akkor a titkos szavazás lebonyolítása.
b. / Ideiglenes Munkabizottságok:
- Időszakosan lehet létrehozni team munkát igénylő, soron kívüli feladatok végrehajtására, vagy kiemelt rendezvények megszervezésére ilyen bizottságot, (pl.: pályázatok előkészítése, kidolgozása, szavazatok összeszámlálását segítő, vagy Idősek Világnapi rendezvény megszervezése.)
- A Munkabizottságot a Vezetőség szakmailag illetékes tagja irányítja, aki a végzett munkáról az Elnököt tájékoztatja.
- Ezen Bizottságokat a Közgyűlés, vagy a két Közgyűlés között az Egyesület Vezetősége jelöli ki. Munkájáról a Közgyűlést tájékoztatja.

VII.

Jogképesség, képviselet, összeférhetetlenség, megszűnés

1./ Az Egyesületet mindenkor az Elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes képviseli oly módon, hogy az Egyesületre vonatkozó kötelezettségeket létesítő jogviszonyt csak ketten közösen tehetnek.
Az Elnök és az Elnökhelyettes rendelkeznek az Egyesület számlája fölött is.

2./ Az Együttműködő és társszerveknél teljes jogú küldöttként az Egyesület Elnöke, illetve a Közgyűlés által megválasztott Elnökhelyettes képviseli az Egyesületet.

3./ A PEB, valamint a EFB elnöke és tagjai nem lehetnek az vezetőség tagjai, illetve azok hozzátartozói, valamint a PEB esetén a gazdasági vezető.

4./ Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlatását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

VIII.

Az Egyesület működése és gazdálkodása

Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint végzi:

1./ Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület gazdasági vállalkozói tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

Az Egyesület vagyona oszthatatlan, így az Egyesület megszűnése esetén a tagságot ezen vagyonból semmilyen térítés nem illeti meg, a megmaradó vagyonról a Közgyűlés dönt.
2./ Az Egyesület bevételei:
- Tagdíjak
- Pályázati pénzek
- Egyesület gazdálkodási vállalkozási tevékenysége
- Önkormányzati támogatások
- Pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai
- Rendezvények bevételei

Ezen bevételeket a Közgyűlés által elfogadott költségvetés, valamint a közhasznúsági törvény előírásai alapján használhatja fel.

3./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt kizárólag az Alapszabályban meghatározott célszerinti és közhasznú tevékenységre fordítja.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg, a befizetésről az Egyesület vezetősége nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

4./ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így Befektetési Szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.
A Gazdálkodási Pénzügyi Szabályzatot, a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá, mely a jóváhagyás napjától számítottan lép hatályba.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

A vidéki csoportoknál felmerülő költségek finanszírozása, részükre - létszámarányosan - állandó előleg adható, melynek felhasználásáról a csoport képviselő, legkésőbb a soron következő vezetőségi ülésen köteles elszámolni.

Az Egyesület nyilvántartási, beszámolási, gazdálkodási munkájára az 1997. évi CLVI. Törvény 1820 paragrafusai az irányadóak.

Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon, (közzétételi kötelezettség), másrészt az Alapszabályban rögzített irat betekintési és felvilágosítási jog rögzítésével.

5./ Évente kötelező közhasznúsági jelentést (Eves Beszámoló), nem kell semmilyen ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét, betekintését és saját költségére történő másolat készítését.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
- A Számviteli beszámolót
- A Költségvetési támogatás felhasználását
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- A célszerinti juttatások kimutatását
- A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
- A közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót.

Az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni, melyről külön nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, és a kérelem teljesítésének ideje.

IX.

Az Egyesület okmányai és kezelésük rendje

1./Az Egyesület működésével összefüggő okmányok :
- Alapszabály
- Munkaterv
- Költségvetési terv
- Tagnyilvántartás
- Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek gyűjtője
- Közhasznúsági jelentések, beszámolók gyűjtője
- Határozatok könyve
- Naplófőkönyv
- Pénzügyi okmányok gyűjtője
- Iktatókönyv
- Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei és emlékeztetők gyűjtője
- Együttműködési megállapodások gyűjtője

2./ Kezelésük rendje:

a./ Az Egyesület okmányainak, levelezéseinek nyilvántartása, kezelése, az Egyesület Titkárának a feladata.

b./ Valamennyi okmány dosszié rendszerben, külön önálló nyilvántartási számmal kell, hogy rendelkezzen.

c./ Az Alapszabály, Munkaterv, Költségvetési Terv, Közhasznúsági jelentések, Naplófőkönyv, valamint a Pénzügyi okmányok gyűjtőjének megőrzési ideje az újaknak a Közgyűlés általi elfogadását követő 5 év.
d./ A Tagnyilvántartó könyv, az Iktató könyv, közgyűlések, vezetői értekezletek jegyzőkönyve, jelenléti ívek gyűjtője, együttműködési megállapodások gyűjtője, valamint a Határozatok könyvének megőrzési ideje az Egyesület fennállásáig.
e./ A levelezéseket külön gyűjtőben, külön nyilvántartási számmal kell ellátni, melynek megőrzési idejük 5 év.

X.

Záró rendelkezések

1./ Az Egyesület Alapszabályának módosítását, kiegészítését, az Egyesületi tagok Orosházán 2009. október 03-án megtartott Rendkívüli Közgyűlése egyhangú határozatával jóváhagyta.

2./ Ezen Alapszabályt az Egyesület Elnöke a Békés Megyei Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

3./ Az Egyesület a közhasznú tevékenységét az 1989. évi Törvény XV. Paragrafus 4./ bekezdésében foglaltak értelmében, a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

4./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt az Egyesületekről szóló 1989. évi II. Törvény és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény vonatkozó jogszabály rendelkezései, másrészt a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadóak.

Hortobágyi Zoltán nyá. hör. alezredes Egyesület Elnöke


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe