Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Gazdasági szabályzat

2017 Archiv

D:\nyugdijasokweboldala.hu\2017 esztendei\04\gazdszab171.png
Error File Open Error
D:\nyugdijasokweboldala.hu\2017 esztendei\04\gazdszab172.png
Error File Open Error
D:\nyugdijasokweboldala.hu\2017 esztendei\04\gazdszab173.png
Error File Open Error

ETIKAI FEGYELMI SZABÁLYZAT


Az Etikai Szabályzat az Egyesület tagjaira vonatkozó köteles elvárásokat tartalmazza.

Az Etikai Szabályzat kiadásának célja: hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület tisztségviselői, tagjai illetve más szervezetek között kialakuljon, megerősödjön az egymás tiszteletén, a közös bizalmon alapuló, emberi, kollegális és jó munkakapcsolat.

1./ Az egyéni munkavégzés és magatartás normái

Az Egyesület tagjai, tisztségviselői, az önként vállalt tevékenységüket mindig legjobb tudásuk szerint és teljes felelősséggel végzik.

Nem vállalnak és nem végeznek olyan tevékenységet, amely ellentétes az Egyesület Alapszabályával, állásfoglalásával, illetve etikai normáival.

Törekednek az Egyesület feladatai végrehajtását elősegítő általános és szakmai tudásuk gyarapítására. Véleményüket, javaslatukat meggyőződésük szerint alakítják ki, figyelve arra, hogy azzal hozzájáruljanak az Egyesület tevékenységének javításához.

A tag lojális egyesületéhez, tevékenységével erősíti az egységet, az egymás iránti bizalmat és a szervezet jó hírnevét.

A tag az egyesületet érintő információkat továbbítja a vezetőségnek, nem kezdeményez (támogat) olyan tevékenységet amely az egyesület rendezvényeivel, a közgyűlés, valamint a Vezetőség döntéseivel ellentétes.

A tisztségviselő nem alakíthat ki egyszemélyi vezetést, betartja a kollektív döntés - egyéni felelősség elvét. Döntései nem lehetnek szubjektívek, nem befolyásolhatják egyéni érdekek, vagy szimpátiák.

2./ Az általános emberi kapcsolatok normái:

A tagsággal szembeni elvárás, hogy tevékenységükben az emberi együttélés és együttdolgozás általánosan elfogadott szabályai minden vonatkozásban érvényesüljenek.

Vélemény nyílvánítási joguk gyakorlása során nem korlátozzák mások, hasonló jogának érvényesülését.

Megértően viselkednek társaikkal szemben, tekintet nélkül nemükre, etnikai hovatartozásukra, politikai nézetükre, vagy anyagi helyzetükre.

Olyan elvárást támasszanak önmagukkal szemben, amilyet másoktól is elvárnak. Ne sértsék meg mások személyes jogait.

Mind az Egyesületi munkában, mind a magánéletben egyaránt kerüljenek minden olyan megnyilvánulást, amely az Egyesületről, annak tevékenységéről, feladatáról, valamint tagjairól félreérthető, félrevezető információkat tesz lehetővé.

3./ Társadalmi kapcsolatok normái:

Mind az Egyesület tisztségviselői, mind tagjai tevékenységükkel a közjót, a nyugdíjas embereket, a Szervezetet szolgálják.

Cselekedeteikkel segítség elő az Egyesület Alapszabályában és Programjában rögzített célok megvalósítását. Aktívan dolgozzanak az Egyesület arculata továbbfejlesztéséért, tevékenységének minél szélesebb körű ismertetésén. Emeljenek szót a közérdeket, a Szervezetet gyengítő jelenségek ellen.

Kitartóan fáradozzanak azon, hogy a társadalomban a generációk egymást tisztelve, megbecsülve éljenek.

4./ Eljárási Szabályok:

Az etikai - fegyelmi vizsgálatot bármelyik tisztségviselő vagy tag kérhet, illetve az Egyesület Elnöksége, vagy Felügyelő Ellenőrző Bizottsága is kezdeményezhet.

A vizsgálat lefolytatására a Közgyűlés által megválasztott Etikai Bizottság jogosult, melynek hatásköre kiterjed az Egyesület valamennyi tisztségviselőjére és tagjára.

A vizsgálat tárgyszerű, objektív lefolytatásáért, az érintett felek meghallgatásáért, az ezzel kapcsolatos dokumentációért, a javaslatok elkészítéséért, az Etikai Bizottság mint testület a felelős.

A vizsgálat eredményét és javaslatait döntésre az Egyesület Vezetőség elé terjesztik. Az előterjesztésről az Elnökség Vezetősége szóbeli többséggel dönt. Igény esetén titkos szavazás is elrendelhető.

Az előterjesztést megtárgyaló ülésre az érintett személy, vagy személyek jelenlétét biztosítani kell. Elmarasztaló döntést esetén a szankció meghatározása az Elnökség jogköre.

Az Etikai Szabályzatot a Kibővített Vezetőségi Ülés megvitatása után a Közgyűlés hagyja jóvá, majd el kell juttatni minden tisztségviselőnek, illetve hozzáférhetővé kell tenni.

A Vezetőség köteles évente a Közgyűlést tájékoztatni a lefolytatott eljárásról, az arról szóló döntésről. Az új tagfelvételeknél biztosítani kell, hogy megismerjék e dokumentum tartalmát.

Határozati javaslat:

Az Egyesület Kibővített Vezetősége 2009. szeptember 02-i Ülésén megvitatta, egyhangúlag elfogatta és ezt jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

Orosháza, 2009. szeptember 02.

Hortobágyi Zoltán
Egyesület Elnöke


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe