Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Orvosi

Közösségi

14/2013. sz. HÍRLEVÉL
az egészségügyi ellátásról szóló 11/2013.(IV.23) sz. BM.rendelet mellékleteinek megküldése.

TISZTELT KOLLÉGÁK!

Mellékelten megküldjük a fenti számú BM.rendeletben szabályozott fogászati kezelésekkel és a
szemüveg/kontaktlencse csináltatással kapcsolatos kiadások térítéséhez feltétlenül szükséges nyomtatványokat.
A csatolt kivonatból megállapítható, hogy a pénzügyi térítésesek az "adható " minősítést kapták
a rendeletben leírt eljárás eredményeként.
A térítési igényt az MRFK.Vezetőjének címezve - a csatolt kérelmeken - a gondozást ellátó kapitányságon,
illetve kirendeltség keresztül kell felterjeszteni.
Az "adhatóság" indokoltságát - a rendeletben leírt szempontok szerint -
az MRFK Szociális Bizottságának javaslata alapján a Főkapitány úr bírálja el és hagyja jóvá!

Kellemes napokat, jó erőt és egészséget Mindenkinek!

LETÖLTÉSHEZ KATTINTS A KÉPRE!

D:\nyugdijasokweboldala.hu\2013 évi anyagok\08 augusztus\E\kérfog.jpg
Error File Open Error

KÉRELEM FOGÁSZATI KEZELÉSRE

LETÖLTÉSHEZ KATTINTS A KÉPRE!

D:\nyugdijasokweboldala.hu\2013 évi anyagok\08 augusztus\E\szemuvegre.jpg
Error File Open Error

KÉRELEM SZEMÜVEGRE

LETÖLTÉSHEZ KATTINTS A KÉPRE!

D:\nyugdijasokweboldala.hu\2013 évi anyagok\08 augusztus\E\Orvosi Iga fogszat.jpg
Error File Open Error

ORVOSI IGAZOLÁS FOGÁSZATI KEZELÉSRŐL

LETÖLTÉSHEZ KATTINTS A KÉPRE!

D:\nyugdijasokweboldala.hu\2013 évi anyagok\08 augusztus\E\kivBMren.jpg
Error File Open Error

KIVONAT A 11/2013. SZ. BM RENDELETBŐL

A belügyminiszter 11/2013. (IV. 23.) BM rendelete

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. és 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következőket rendelem el:

1. §
E rendelet alkalmazásában:

a)
belügyi szerv: a Belügyminisztérium, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek, a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a rendvédelmi oktatási intézmények, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;

b)
nyugállományú: a belügyi szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett személy, továbbá a szolgálati járandóságban, valamit rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő volt hivatásos állományú személy.

2. §
(1) A belügyi szervek hivatásos állományú tagjai (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kivételével a belügyi szervek közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott) e rendelet alapján fogászati, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel történő ellátásba nem tartozó látásjavító szemüvegkészítéssel, kontaktlencsével (a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse), valamint a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegkészítéssel (a továbbiakban: képernyős szemüveg) kapcsolatos költségtérítésre jogosultak.

(2) A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományú esetében a fogászati költségek, valamint a szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése a foglalkoztató belügyi szervet terheli. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ esetében a kifizetés a vezénylő belügyi szerv költségvetésének terhére történik.


(3) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a próbaidő tartama alatt nem jogosult az e rendelet szerinti költségtérítésre.


(4) A nyugállományú szociális helyzetére figyelemmel, a szociális gondozás keretében a fogászati ellátással, valamint látásjavító szemüvegkészítéssel vagy kontaktlencse vásárlással kapcsolatos költségeihez e rendelet szerint nyújtható

költségtámogatás.

3. §
(1) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a fogászati ellátással kapcsolatban felmerült költségeinek a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő része megtérítésére jogosult. Nincs helye költségtérítésnek, ha a szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítási ellátások keretében térítésmentesen is igénybe vehető. Ha a társadalombiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások igénybevételére az ilyen ellátásokat térítés ellenében nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, a felmerülő költségek a hivatásos állomány tagját, illetve a közalkalmazottat terhelik.

(2) A hivatásos állomány tagja, valamint a közalkalmazott e rendelet szerint akkor jogosult fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és erről igazolást kapott.


(3) Fogászati költségtérítésként – az (1) bekezdésben meghatározott korlátozással – a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvény szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.


4. §
(1) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti kérelmét az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

(2) Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott kérelme alapján, a fogászati ellátást végző fogorvos igazolása és a részletes számla benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.


5. §
(1) A nyugállományú a nyugállományba vonulása előtti utolsó szolgálati helye szerinti állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő a fogászati költségtérítés iránti kérelmét. Ha az utolsó szolgálati hely jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet elintézésre az állomány szerinti fegyveres szerv országos parancsnokságához, ennek hiányában a belügyminiszterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint az (1) bekezdésben meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.


(3) Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyminiszter a nyugállományú költségtérítéséről vagy támogatásáról a szerv szociális bizottságának véleménye alapján, a szerv költségvetési helyzetének figyelembe vételével dönt.


(4) Nem jogosult e rendelet szerinti támogatásra a nyugállományú, akinek a szolgálati viszonya 2012. január 1-jét megelőzően, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény 53. § b), f ) vagy g) pontja, az 56. § (2) bekezdés b) pontja vagy az 59. § (1) bekezdés d) pontja miatt szűnt meg
***

6. §
(1) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

(2) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése iránti kérelmét az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse használat indokoltságáról, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott nevével ellátott részletes számlát.


(3) A nyugállományú a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítését az 5. § szerint kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1) bekezdésében meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott részletes számlát.


(4) A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.


7. §
(1) Ha a belügyi szerv illetékes alapellátó orvosa által végzett látásvizsgálat eredményeként a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott részére képernyős szemüveg biztosítása szükséges lehet, az alapellátó orvos a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 1. melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be a hivatásos állomány tagját vagy a közalkalmazottat.

(2) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget a hivatásos állomány tagja, illetve a közalkalmazott készítteti el. A szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló kérelemhez csatolni kell a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott nevével ellátott – a szemüveg lencse és a keret árát külön-külön feltüntető – részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.


(3) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.


(4) A szemüveglencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg térítendő. A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadók.


8. §
A fogászati kezelés, valamint a szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése az 1. melléklet szerinti kérelemmel igényelhető.

9. §
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a 4. § (1) bekezdésének, az 5. § (2) bekezdésének, a 6. § (2)–(3) bekezdésének, valamint a 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a számlát a dolgozó nevére és állandó lakcímére kell kiállítani.

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

11. §
(1) Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról szóló 8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet 1. §-ában az „ , a Nemzetbiztonsági Hivatalra és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra” szövegrész és az „együtt” szövegrész.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 25. §-a az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közalkalmazottaira a rendelet hatálybalépésével a továbbiakban nem alkalmazható.


Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

*** A jogosultság elvesztésének esetei:
1996. évi XLIII. Törvény 53. § b), f ) vagy g) pontja, az 56. § (2) bekezdés b) pontja vagy az 59. § (1) bekezdés d) pontja miatt szűnt meg

53. § A szolgálati viszony megszűnik:
b) lemondással;
f) a szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával;
g) büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, a szolgálati viszony
keretében betöltött szolgálati beosztás ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával;
56.§ (2) A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha
b) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált
59. § (1) A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya
d) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztásaVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe